Nová posila pedagogického týmu

01.09.2023

Ve školách, které mají menší počty žáků, je poměrně složité získat do řad pedagogického sboru odborníky pro práci s žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Podařilo se nám však uzavřít spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a od nového školního roku bude do školy pravidelně každou středu dopoledne dojíždět speciální pedagožka, paní Mgr. Lenka Trávníčková. Její činnost ve škole bude spočívat zejména v práci s žáky se SPU a s ostatními žáky, kteří budou její odbornou pomoc potřebovat. Bude nám pomáhat s diagnostikováním těchto poruch a zajišťovat metodickou podporu nejen ostatním pedagogům, ale také rodičům.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která bude pro školu i pro žáky dozajista velkým přínosem. 


Co jsou to vlastně specifické poruchy učení neboli SPU?

"Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání."

Jaké jsou základní druhy SPU?
  • Dyslexie - specifická porucha čtení
  • Dysgrafie - specifická porucha psaní
  • Dysortografie - specifická porucha pravopisu
  • Dyskalkulie - specifická porucha počítání
  • Dyspinxie - specifická porucha kreslení
  • Dysmúzie - specifická porucha hudebnosti
  • Dyspraxie - specifická porucha schopnosti vykonávat složité úkony.