Zápis do 1. třídy


Termín zápisu pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na čtvrtek 11. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápis do 1. třídy v letošním roce absolvují děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl v minulém roce vystaven odklad povinné školní docházky.


Zápis se skládá z formální části a motivační částiAbsolvování motivační části není podmínkou k přijetí dítěte k povinné školní docházce.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky vyplněním a zasláním náležitých dokumentů (Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní list) do školy. Pokud chce zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, je nutné vyplnit také Žádost o odklad a dodat vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a příslušného školského poradenského zařízení. Na jejich základě bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

K zápisu je třeba přinést k nahlédnutí také rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Motivační část probíhá formou rozhovoru a práce pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem a nepřesáhne dobu 20 minut. Tato část je zaměřena na motivování dítěte ke školní docházce a současně ke zjištění jeho školní zralosti a připravenosti k úspěšnému zvládnutí učiva.

Přítomný pedagog může rodičům doporučit materiály a způsoby práce, které poslouží k další přípravě dítěte.


Kritéria pro přijetí:

1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy dle obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019 Sb. schválenou usnesením zastupitelstva města č. 150/Z8/19 ze dne 23. 9. 2019

Babí Louka, Brodská, Cihlářská, Dolní, Jabloňová, Ke Hřišti, Pod Kopcem, Průhon, Sluneční, U Chrástky, U Zastávky, V Kútě, Zauličí, Za Zahradami, Jana Švermy, Jiráskova, Svatopluka Čecha, Tovární, Údolní

2. Spádové děti, kterým byl v minulém roce vystaven odklad školní docházky

3. Děti zaměstnanců školy

4. Děti, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Havřice, příspěvkové organizace

5. Děti z jiných spádových obvodů do naplnění kapacity třídy (příp. školy)

Poznámka:

V případě, že ani po uplatnění výše uvedených kritérií nebude ředitel školy moci rozhodnout o přijetí/nepřijetí uchazečů, bude využito transparentního losování. O termínu losování budou zákonní zástupci uchazečů předem informováni a proběhne za jejich přítomnosti v budově školy. Losování uskuteční ředitel školy za přítomnosti zákonných zástupců uchazečů a zástupkyně ředitele školy.


Dokumenty k zápisu do 1. třídy ke stažení

Výše uvedené dokumenty uchazeč zašle do školy v listinné či elektronické podobě nebo vyplní na místě v den konání motivační části zápisu.


Adresa školy:

Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace
Brodská 117
688 01 Uherský Brod

E-mail: reditel@zshavrice.cz

ID datové schránky: wxkmuuk


Školní zralost

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně.


Povinná školní docházka

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Více zde: Kompletní text § 36 Plnění povinnosti školní docházky


Odklad povinné školní docházky

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 37 Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.