Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Havřice, příspěvkové organizace sestává z výchovného poradce a metodika prevence.

Tito pracovníci mají ve spolupráci s ostatními pedagogy na starost zejména realizaci primární prevence rizikového chování, poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům nadaným a zajišťují v této oblasti metodickou podporu svým kolegům. Podrobný popis školního poradenského pracoviště a jeho funkcí najdete v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, zejména pak s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a její pobočkou v Uherském Brodě.


Výchovný poradce

Mgr. Jana Kuželová

jana.kuzelova@zshavrice.cz

Metodik prevence

Mgr. Marcela Kvasničková

marcela.kvasnickova@zshavrice.cz

Speciální pedagog

Mgr. Lenka Trávníčková

lenka.travnickova@poradnazl.cz

externí pracovník KPPP